Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů
 
podle zákona č. 101/2000 Sb.. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen "GDPR")
 
 Správce: Mgr. et Mgr. Daniel Žahour
Jednatel: Mgr. et Mgr. Daniel Žahour
e-mail: daniel.zahour@gmail.com
telefon: +420 608 970 792
 
Osobní údaje klienta, včetně zvláštních kategorií (tj. zejména údaej o zdravotním stavu a údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filosofickém přesvědčení nebo členství v odborech a údaej o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby) osobních údajů klienta jsou zprávcem zpracovány v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1. písm. b) GDPR za účelem plnění smlouvy o poskytnutí psychologického poradentví a diagnostiky či psychoterapeutických služeb a konzultací a v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1. písm. f) za účelem ochrany oprávněných zájmů správce v případě sporu ze smlouvy, pokud v konkrétním případě nepřevažují zájmy klienta nad zájmy správce.
Příjemcem osobních údajů klienta je správce osobních údajů a na základě souhlasu klienta ve výjimečných případech rovněž osoby spolupracující se správcem, výhradně však v zájmu klienta a za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi klientem a správcem.
Správce zpracovává osobní údaje klienta na základě smlouvy uzavřené s  klientem. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným předpokladem pro relevantní poskytnutí služeb správcem klientovi. Správce uchovává osobní údaje klienta po dobu plnění smlouvy o poskytování služeb klientovi, a po dobu tří let od skončení smlouvy.
Klient bere na vědomí, že je v souladu s výše uvedenými právními předpisy o ochraně osobních údajů (zákon a GDPR) oprávněn:
  • kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý z účelů zpracování samostatně,
  • vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o něm zpracovávány,
  • vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
  • žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,
  • žádat omezení zpracování údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasí s jejich výmazem,
  • žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů
  • dostat odpověď na svou žádost adresovanou správci bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem,
  • podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00), pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno GDPR.