Psychodiagnostika

    Psychodiagnostické vyšetření umožňuje skrze psychologické testové a dotazníkové metody zjistit více informací o schopnostech, vlastnostech či osobnostních charakteristikách klienta. Vyšetření se může týkat celé řady psychických funkcí od všeobecných rozumových schopností - intelektu (IQ), přes specifické funkce jako je pozornost, paměť, různé druhy myšlení, osobnostní charakteristiky a temperamentové typy až ke komplexnějším vyšetřením.

    Při kopmlexním vyšetření může jít  např. o vyšetření školní zralosti - při rozhodování, zda je dítě již připraveno na nástup do školy nebo zda je vhodné doporučit odklad školní docházky. Další oblastí komplexnějších vyšetření jak u dětí tak i u dospělých jsou SPU - specifické poruchy učení, jako je dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, kde se společně hodnotí všeobecné rozumové schopnosti v kombinací se zkouškami čtení, psaní, početních dovedností atd. Komplexnější vyšetření se provádí také při rozhodování o budoucím povolání či dalším vzdělávání v období mladé dospělosti - jde o tzv. profesní orientaci, kdy je kromě intelektu hodnocena také osobnost jedince včetně jeho motivačních složek apod. Psycholog může také prostřednictvím psychodiagnostických metod rozpoznávat drobná organická poškození mozku, která se projevují ve výkonu specifických zkoušek, čímž může poukázat např. na poruchy pozornosti, sy. ADHD apod.

     V profesní praxi jsou využitelné psychologické testové metody např. pro zhodnocení motivace k pracovním výkonům, v náročnějším pracovním prostředí se hodnotí strategie pro zvládání stresu, při zapojení člověka do kolektivu můžeme touto formou také sledovat jeho schopnosti pro vedení či ovlivňování ostatních lidí v kolektivu. Osobnostní charakteristiky popisující individuální reaktivitu člověka v kolektivu se mnohdy efektivně sledují v tzv. assessment či development centru, kde jsou reakce účastníků sledovány a hodnoceny v kontextu předem připravené situace - obvykle jde o plnění určitého úkolu při kreativním zapojení celé skupiny.

    Možnosti psychodiagnostiky jsou tedy široké a vždy záleží na konkrétním požadavku klienta. Před samotným vyšetřením je zapotřebí znát důvody psychodiagnostického vyšetření, resp. k čemu má diagnostický závěr pomoci. Na základě těchto informací, dalších anamnestických údajů a výsledků ze samotného psychologického testování je možné vypracovat zprávu - písemnou zpětnou vazbu. Některá doporučení plynoucí z psychologických závěrů - především u dětí, např. o odkladu školní docházky, individuálním vzdělávacím plánu nebo doporučení ke studiu z důvodů zdravotního postižení apod., mohou učinit jen některé, státem uznané instituce, jako je PPP - pedagogicko psychologická poradna nebo SPC - speciálně pedagogogické centrum. Klient by měl proto znát přesný účel psychologického vyšetření a možnosti jeho využití.

    Vyšetření s celkovou administrací, vyhodnocením a zpětnou vazbou trvá minimálně 4 hodiny. Doba se samozřejmě liší na základě požadavků a pracovního tempa klienta.